Onze wettelijke plicht

Een helpende hand zegt vaak meer dan duizenden woorden.

VALKUIL

per telefoon

MISBRUIK

OPLICHTING

BEDROG

PESTEN

of internet

bij een ontmoeting

luisteren, steunen, informeren, begeleiden...

info@neniu-assos.org - 0465.578491

NENIU asbl en Oplichting Helpdesk vzw werken samen tegen oplichtingen want SAMEN ZIJN WE STERKER !

NENIU vzw en het respect voor het privéleven

 1. Respect voor de privacy

Het team belast met het beheer van de site van NENIU-vzw stemt ermee in om te voldoen aan de wetgeving van kracht in België betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verwerking van persoonsgegevens in verband met deze website is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Belgisch Staatsblad van 03/02/1999). De wetteksten zijn te vinden op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl ).

De term "persoonsgegevens" omvat alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar als hij geïdentificeerd kan worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Bijvoorbeeld: de naam en voornaam van een persoon, zijn adres, zijn telefoonnummer, zijn e-mailadres, zijn voorkeuren, zijn ras, zijn geslacht ... Het zakelijke adres en telefoonnummer van een persoon zijn ook persoonsgegevens. Tot slot, een IP-adres kan ook, in sommige gevallen, worden beschouwd als persoonsgegevens (Ministerie van Economische Zaken: Aanbevelingen voor de privacy).

Met "behandeling" wordt bedoeld elke handeling of geheel van bewerkingen al dan niet uitgevoerd of niet met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, behouden, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, blokkeren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

 1. Informatie, verzameld gegevens en methoden voor het verzamelen

Het platform van NENIU-vzw omvat openbare ruimtes beschikbaar voor elke bezoeker.

De informatie en persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld wanneer men de website van NENIU-vzw bezoekt, zijn de volgende:

 • je e-mailadres indien aangegeven, bijvoorbeeld door het verzenden van berichten of vragen naar deze site, of door contact op te nemen met ons via e-mail.
 • alle andere informatie die je ons vrijwillig hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek of voor de registratie op onze site of bij de uitdrukking van voorkeuren in de informatie die de vzw aan jou moet meedelen. De informatie en persoonlijke gegevens over jou kunnen worden verzameld
 • via de formulieren die je moet invullen om een aantal diensten ter beschikking te krijgen of om bepaalde activiteiten op onze site uit te voeren.
 1. Verwerking van persoonsgegevens en doel ervan

De gegevens worden verzameld ten einde een volledige en functionele site aan te bieden. Je gegevens kunnen ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, om bij te dragen aan de algemene reflectie van de vereniging.

Zij worden verzameld en verwerkt uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • zorgen voor een efficiënt beheer van onze site (bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van de beschikbare informatie, verbeterde ergonomie, een beter beheer, optimalisatie van de navigatie; berekenen van de algemene anonieme statistieken, enz.);
 • een antwoord geven op de vragen van de gebruikers (bijvoorbeeld identificatie-informatie aan elkaar te verstrekken; antwoorden op de vragen, automatische verstrekking van informatie enz.

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om historische, statistische en wetenschappelijke redenen volgens het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992.

De verzamelde informatie en gegevens worden niet toegewezen of overgedragen aan een andere organisatie. Echter, behouden wij ons het recht voor om informatie of persoonlijke gegevens bekend te maken op verzoek van een juridische autoriteit in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

 1. Beveiliging

Het beheer van de site van NENIU-vzw neemt passende beveiligingsmaatregelen om het juiste gebruik van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Het beheer van de vereniging verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om passende veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van o.a. verlies, misbruik, openbaarmaking aan onbevoegde derden of verandering van persoonlijke informatie en gegevens verzameld op onze site.

 1. Toegang - en correctierecht

Volgens de wet, heb je het recht op toegang tot eigen informaties en persoonlijke gegevens alsook het recht op correctie.

Op verzoek, heb je de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens te consulteren en de eventuele onjuistheden te corrigeren. Als je dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via een van de hieronder middelen vermeld in de Contact rubriek. We zullen zo snel mogelijk reageren op je verzoek na het verifiëren van je identiteit.

Als je denk dat onze site niet voldoet aan de voorschriften betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of aan de bepalingen van deze tekst, dan kan je contact met ons nemen door een van de middelen die hieronder onder de rubriek Contact worden vermeld.

 1. Contact

Voor elke vraag of verzoek met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de site NENIU vzw, stuur dan een e-mail naar info@neniu-assos.org